ปฏิทินกิจกรรม

เอาLink เกี่ยวกับ PMQA มาฝากงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.30 น.

1.ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณูโลกดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มที่ 1 เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มที่ 4 การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มที่ 5 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด

6.Self-Assessment Questionnaireดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์ม 6 การจัดลำดับโอกาสในการปรับปรุงดาวน์โหลด

8.ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด

9.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมดาวน์โหลด

10.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ดาวน์โหลด

11.ตารางจุดอ่อน NK 3 อันดับดาวน์โหลด

12.PMQA Templateดาวน์โหลด

13.action plan เอกสารรายละเอียดประกอบ one page V2 สป.ดาวน์โหลด

14.

การดำเนินการที่โดดเด่นรายหมวด AR-CAT

ดาวน์โหลด

15.แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด7ดาวน์โหลด

16.แบบฟอร์ม 7ดาวน์โหลด

17.แผนพัฒนา PMQA 60 สสจ.ดาวน์โหลด

18.ลักษณะสำคัญขององค์การ สป.สธ.ดาวน์โหลด

19.สรุปรายการงานดาวน์โหลด

20.แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญองค์การแบบเต็มดาวน์โหลด

21.แบบฟอร์ม 5 การสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนดาวน์โหลด

22.การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐดาวน์โหลด

23.

แบบฟอร์ม 5 การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

ดาวน์โหลด

24.QR Codeดาวน์โหลด

25.ชี้แจง PMQAดาวน์โหลด

26.แบบฟอร์มลักษณะสำคัญขององค์การแบบย่อดาวน์โหลด

27.Self-Assessment Questionnaireดาวน์โหลด