ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด โดย สสจ.กพ.

เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

1.
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 (652 หน้า, 5.5 MB)
2.
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (นพ.วราวุธ ชื่นตา)
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
3.
HT&DM
4.
ยาเสพติด
5.
IQ&EQ
6.
Flow ติดตามเด็กเสี่ยงใหม่/ให้บริการเด็กวัยเรียน/พัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มงานควบคุมโรค
7.
อุบัติเหตุทางถนน
8.
AIDS & TB
9.
EOC
10.
EPI
11.
โรคติดต่อนำโดยแมลง
12.
เด็กจมน้ำเสียชีวิต
13.
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
14.
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
15.
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
16.
ยุทธศาสตร์ People Excellence
17.
ยุทธศาสตร์ Governance Excellence
18.
ITA
19.
ระบบการควบคุมภายใน
20.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
21.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
22.
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
23.
การดำเนินงาน Service Plan จ.กำแพงเพชร ปี2561
24.
IT
25.
กลุ่มสตรี
26.
กลุ่มเด็กปฐมวัย
27.
กลุ่มวัยเรียน
28.
กลุ่มวัยรุ่น
29.
กลุ่มวัยทำงาน
30.
กลุ่มวัยสูงอายุ