ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด โดย สสอ.เมืองกำแพงเพชร

เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร
วันที่ 8 , 12 , 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองกำแพงเพชร
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลด

นโยบายที่เกี่ยวข้อง                          ดาวน์โหลด

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
NCD
สุขภาพจิต/IQ/EQ/ยาเสพติด/ฆ่าตัวตาย
ให้บริการเด็กวัยเรียน/พัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มงานควบคุมโรค
อุบัติเหตุทางถนน
ควบคุมโรคติดต่อ/EPI/TB/เด็กจมน้ำ
   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
PCC-HA-PMQA
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
IT
 คุ้มครองผู้บริโภค  ดาวน์โหลด