Up

กองทุน สปสช.

download เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เราพยายามรวบรวม ระเบียบ , ประกาศ , แนวทางการดำเนินงาน , ตัวอย่างโครงการ , ตัวอย่างตอบข้อหารือ

ประกาศกองทุน 2557
ประกาศเรื่องการจัดบริการสาธารณสุข
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับLTC
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เอกสารเกี่ยวกับ LTC และการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ชุดที่ 1
เอกสารเกี่ยวกับ LTC และการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ชุดที่ 2
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการตัวอย่างเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 
Powered by Phoca Download