บันทึกข้อมูลประวัติการพัฒนาบุคลากร

ระบบบันทึกข้อมูลประวัติการประชุม อบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร


 


 ดูรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกไว้

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qtPkmMT-QoOkIrj2hgvsg30qDYxRks80d3TvqOJBTIA/edit?usp=sharing