ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

moph
ขอความร่วมมือหน่วยบริการฯ บันทึกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายใน เมษายน 2561 นี้
http://gishealth.moph.go.th/pcu/

hri

>> เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล <<