ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร   

ตั้งอยู่ ถนนเทศา 1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   โทร  055-713-167  ,  086-441-3212

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข